Sen nở trên mi Bụt sen nở trong tâm Người

Sen nở trên mi Bụt sen nở trong tâm Người

Thể loại: Thư pháp

Sen nở trên mi Bụt sen nở trong tâm Người