Sáng trưng hoả lệnh Bồ câu trắng Sẽ đốt thời gian mở lối về

Sáng trưng hoả lệnh Bồ câu trắng Sẽ đốt thời gian mở lối về

Thể loại: Thư pháp

Sáng trưng hoả lệnh Bồ câu trắng Sẽ đốt thời gian mở lối về