Ngoài Người không có Bụt Ngoài Bụt không có người

Ngoài Người không có Bụt Ngoài Bụt không có người

Thể loại: Thư pháp

Ngoài Người không có Bụt Ngoài Bụt không có người