Một tiếng sấm xuân vừa chấn động Khắp nơi cây cối nẩy mầm non

Một tiếng sấm xuân vừa chấn động Khắp nơi cây cối nẩy mầm non

Thể loại: Thư pháp

Một tiếng sấm xuân vừa chấn động Khắp nơi cây cối nẩy mầm non