Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương

Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương

Thể loại: Thư pháp

Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương