Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương

Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương

Thể loại: Thư pháp

Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương