Còn đây thông mướt sóng tùng năm xưa

Còn đây thông mướt sóng tùng năm xưa

Thể loại: Thư pháp

Còn đây thông mướt sóng tùng năm xưa