Học cách nghỉ ngơi và thư giãn

Thể loại: Danh ngôn

Học cách nghỉ ngơi và thư giãn

Chúng ta cần học cách nghỉ ngơi và thư giãn. Nó giúp ta phòng chống bệnh tật và giảm ngừa căng thẳng. Nó giúp ta có tâm trí sáng suốt để tập trung giải quyết các vấn đề.