Vui sống từng phút giây

Thể loại: Danh ngôn

Vui sống từng phút giây

Tôi tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ vui sống từng phút giây mà đời ban cho tôi.