Thông bạch

Thông bạch của thầy Nhất Hạnh gởi cho chư Tôn đức, quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử cư sĩ thuộc Môn phái Tổ đình Từ Hiếu (Huế) và Đạo tràng Mai Thôn (Pháp)