Niệm Bụt

{play}http://thichnhathanh-archive.org//data/audio/Nhac/21kinhnhac28/17niemBut.mp3{/play}

Lời kinh: Thiền Sư  Nhất Hạnh

Phổ Nhạc: Anh Việt

{gallery width=100 height=100 labels=captions}images/NhacKinh/NiemBut{/gallery}

Tự thân của đức Như Lai
người từ chân như tới,
Thầy của chúng con
Là bậc xứng đáng nhất
Để được tôn kính và cúng dường.
Là bậc có trí giác
chân thực và toàn diện.
Là bậc có đầy đủ công hạnh và tuệ giác.
Là bậc đã qua tới một cách nhiệm màu.
Là bậc hiểu thấu thế gian.
Là bậc nhân sĩ cao tột,
Có khả năng điều phục con người.
Là bậc thầy của cả hai giới thiên và nhân.
Là bậc tỉnh thức toàn vẹn.
Là bậc được tôn sùng,
Quý trọng nhất trên đời.