Bài tụng hạnh phúc

{play}http://thichnhathanh-archive.org//data/audio/Nhac/21kinhnhac28/07BaiTungHanhPhuc.mp3{/play}

Lời kinh: Thiền Sư  Nhất Hạnh

Phổ Nhạc: Anh Việt

Thiền ca: Hoàng Phúc và Mai Hậu

{gallery width=100 height=100 labels=captions}images/NhacKinh/BaiTungHanhPhuc{/gallery}

Chúng con được ngồi đây
Trong phút giây hiện tại
Bao bọc bởi tăng thân
Thấy mình thật may mắn:
Sinh ra được làm người
Con sớm gặp chánh pháp
Hạt Bồ Đề tưới tẩm
Lại có duyên được sống
Hòa hợp trong tăng thân. (C

Đọc tiếp