Hướng về kính lạy

{play}http://thichnhathanh-archive.org//data/audio/Nhac/21kinhnhac28/03huongvekinhlay.mp3{/play}

Lời kinh: Thiền Sư  Nhất Hạnh

Phổ Nhạc: Anh Việt

{gallery width=100 height=100 labels=captions}images/NhacKinh/HuongVeKinhLay{/gallery}

 

Hướng Về Kính Lạy

Hướng về kính lạy đức Như Lai
Hải đăng chiếu soi biển trần khổ
Xin đức Từ Bi xót thương nhiếp thọ
Chúng con hôm nay khẩn thiết nguyện quay về. (C)

Đệ tử chúng con
Bốn ơn mang nặng
Chưa dịp báo đền
Nhìn ra ba cõi bốn bên
Thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn
Bỗng giật mình kinh hãi
Biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại
Vẫn thấy rằng bến Giác còn xa
May thay trong cõi Ta Bà
Đâu cũng có cánh tay đức Từ Bi cứu độ. (C)

Đọc tiếp